Registrační podmínky a podmínky užití

Parkování (M18 GmbH)
Podmínky nastavení parkování

Obecná ustanovení

Použití parkovacích míst (dále jen “parkovací místo”) je povoleno pouze po uzavření smlouvy o užívání. Smlouva o užívání je uzavřena mezi společností Parkiger (M18 GmbH) jako provozovatelem parkoviště (dále jen “provozovatel parkoviště”) na jedné straně a uživatelem parkoviště (dále jen “zákazník”) na straně druhé. Smlouva o užívání se uskutečňuje prostřednictvím placení parkovacích poplatků na webové stránce provozovatele (www.parktiger.at).

Na smlouvu o užívání na parkování se nevztahují ustanovení zákona o nájmu (MRG).

Každý zákazník podléhá těmto podmínkám používání po uzavření smlouvy o užívání.

2. Kyvadlová doprava Parktiger

Kyvadlovou dopravu na letiště provozuje Mumen GmbH a nikoli samotná společnost Parktiger (M18 GmbH). Parktiger (M18 GmbH) jedná v roli agenta.

Smlouva

Po uzavření smlouvy o užívání zákazník získá povolení k parkování vozidla, které je bezpečné pro provoz a provoz na volném, označeném a vhodném parkovacím místě; musí být striktně dodrženy stávající omezení (např. rezervace nebo omezená doba skladování). Určená místa pro osoby se zdravotním postižením smí používat pouze osoby se zdravotním postižením s platným, jasně viditelným zdravotním průkazem podle § 29b StVO.

Právo na parkování vozidla na určitém parkovacím místě je možné pouze po předchozí písemné dohodě s provozovatelem parkoviště. Na parkovišti platí mutatis mutandis, kód silničního provozu (StVO) v aktuálně platné verzi. Předepsaná mezní rychlost musí být dodržena. Registrace vozidel bez poznávací značky je povolena pouze po předchozí písemné dohodě s provozovatelem parkoviště.

Strážní a úschova zaparkovaného vozidla, jeho příslušenství a veškerých předmětů ve vozidle nebo předmětů přinesených do vozového parku s vozidlem není součástí smlouvy, a proto se neuskuteční. Zákazníkovi se proto doporučuje, aby v zaparkovaných vozidlech nezanechal žádné cennosti.

Pokud rezervaci zrušíte nebo změníte do 24 hodin před datem příjezdu, nebude vám účtován žádný poplatek. V případě nezobrazení nebo zrušení do 24 hodin po příjezdu na parkoviště již již nebude zaplacená částka vrácena.

Pravidla odpovědnosti

Provozovatel parkoviště není zodpovědný za chování třetích osob, včetně krádeží, vloupání, poškození apod., Bez ohledu na to, zda jsou tyto třetí osoby oprávněny nebo neoprávněné na parkovišti. Je odpovědný pouze za hmotnou škodu způsobenou v důsledku poruchy systému a za jinou majetkovou škodu způsobenou kauzálně a přiměřeně provozovatelem parkoviště nebo jeho asistentem pouze v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti.

Provozovatel parkoviště dále nenese odpovědnost za škody, které jsou přímo nebo nepřímo způsobeny vyšší mocí. Je také vyloučena odpovědnost za nehmotnou škodu (například ztrátu zisku).

Zákazník souhlasí s tím, že řádně zajistí a zaparkuje zaparkované vozidlo a bezprostředně opustí parkoviště.

Po dohodě s personálem parkoviště musí být dodržena v zájmu hladkého provozu.

Jakákoli poškození zařízení pro parkování nebo jiných vozidel zákazníkem musí být okamžitě a před odjezdem oznámena provozovateli parkoviště; také našli škody na vašem vlastním vozidle.

Úpravní poplatky a provozní hodiny

Platné tarify, další poplatky a provozní doby jsou k dispozici na webových stránkách provozovatele (www.parktiger.at).

Vstup, výstup, stejně jako vstup jsou v zásadě možné pouze v rámci provozních časů prostřednictvím povolení vstupu. Povolení je číslo poznávací značky uvedené zákazníkem při rezervaci.

Pokud se výjezd objeví ihned po vjezdu, je to možné bez poplatku (= tolerance průjezdu).

Parkování vozidla

Vozidlo musí být zaparkováno v určených oblastech nastavení takovým způsobem, aby třetí osoby nebyly bez povolení ani jinak vyhrazeny, bez omezení, jako jsou: B. zdravotně postižené parkoviště nebo jiný vyhrazený pro určité osoby, které vytvářejí povrchy. Pokud jsou vozidlo používány dvěma parkovacími místy, musí být zaplacen poplatek za dvojí parkování.

V případě, že

 • Vozidlo je zaparkováno v rozporu se smlouvou nebo brání provozu
 • vozidlo je zaparkováno zcela nebo převážně mimo vyznačené parkovací místo;
 • vozidlo přesune více než jedno vyznačené parkovací místo; nebo
 • překročení povoleného času vypnutí;

obsluha parkoviště je oprávněn strávit vozidlo na náklady a riziko zákazníka ke správnému parkovacího místa a zajistit tak, že nemůže být zahnán bez účasti provozovatele parkoviště ze strany zákazníka, dokud nebudou zaplaceny veškeré náklady.

Doba platnosti, odstranění vozidla

Maximální doba trvání je 30 dní, pokud neexistuje zvláštní dohoda (např. Smlouva o trvalém parkování).

Provozovatel garáže je oprávněn odstranit vozidlo na náklady a riziko zákazníka, pokud:

 • uplynulo maximální lhůta za předpokladu, že zákazníkovi nebo majiteli vozidla byl doručen písemné oznámení s dobou odkladu nebo že nebyl úspěšný kvůli nedostatku možností doručení;
 • poplatek za přiměřenou úpravu přesahuje zřejmou hodnotu vozidla (nízkou hodnotu), přičemž nízká hodnota vozidla je určena kvalifikovanou osobou;
 • to prostřednictvím úniku paliva, jiných kapalin nebo par, nebo jinými – ohrožuje parkování provozní závady či zakázané (např Platné nebo prošlé ověření nálepku) – zejména s ohledem na bezpečnost;
 • nebyla schválena policií nebo v době založení prohrála policejní povolení; nebo
 • je odvrácena, obstruktivní nebo vyhrazená.
 • Provozovatelé parkoviště jsou zdarma v těchto případech strávit vozidlo na parkovišti tak, a zajistit, že to nemůže být zahnán bez námahy obsluhy garážových od zákazníka, dokud nebudou zaplaceny veškeré náklady.

  Až do skutečného vyřazení vozidla z parkoviště má provozovatel parkoviště kromě nákladů na vyřazení vozidla nárok na tarif odpovídající tarife.

  Nízkonákladové vozidlo – toto je vozidlo, jehož hodnota je samozřejmě nižší než 2 000 EUR – – opravňuje provozovatele parkoviště k recyklaci vozidla. Tvrzení o případných předchozích vlastníků jsou omezeny na výnosu z prodeje (ACC. § 471 občanského zákoníku, po odečtení všech nákladů), které mají být předány do 2 měsíců od detekovatelně opatrovníka.

  Správní řád

  Vozidla přivezená na parkoviště musí být bezpečná pro dopravu a dopravu a musí mít dovoleno cestovat. Jakékoliv odstranění poznávacích značek, např. B. za účelem opětovné registrace je povolen pouze s písemným souhlasem provozovatele parkoviště.

  Zakázány jsou:

  • kouření a používání ohně a otevřeného světla;
  • skladování a skladování předmětů všeho druhu, zejména hořlavých a výbušných látek;
  • údržba, péče a opravy, jako je zejména doplňování paliva vozidel, nabíjení startovacích baterií a vypouštění chladicí vody;
  • nechte delší jízdu a zkoušku motoru a hloubení;
  • nastavení vozidla s operačním netěsné systému (zejména paliva, oleje nebo jiných tekutin), nebo jiných, zejména bezpečnostních nedostatků a těchto vozidel, které nesplňují technické pravidel silničního provozu (např., Neplatný nebo prošlý validace nálepka);
  • bez povolení provozovatele parkoviště pro parkování vozidel bez poznávací značky nebo bez připevnění náhradního štítku.
  • parkování vozidla na jízdním pruhu před nouzovými východy, na chodnících, před dveřmi (bránami) a východy, v rozsahu pohybu dveří a bran;
  • distribuci reklamního materiálu bez písemného souhlasu provozovatele parkoviště; a
  • jízdy na parkovišti s jízdními kolami, skútry nebo motocykly (pokud tam nejsou rozumně zaparkovány).

  Lien

  Zabezpečit své platební nároky a všechny vzniklé v souvislosti s dolní stanice na požadavky zákazníků na stánku provozovatelům parkoviště zástavním právem k zavedené vozidla, a to iv případě, že vozidlo není ve vlastnictví zákazníka, ale třetích stran.

  Pro zajištění práva na zadržení může provozovatel parkoviště zabránit odstranění vozidla vhodnými prostředky (znehybnění). Použití práva na zadržení může být odvráceno jistotou.

  Chování v případě požáru

  V případě požáru nebo zápachu hořáku (122) je třeba informovat. Zpráva musí obsahovat následující informace: Kde spaluje (adresa, přístupové cesty), CO spaluje (stavba, auto), JAK jsou zraněni, WHO volá (jméno). Musí být dodrženy všechny značky označené “Chování při požáru”.

  Pokud je to nutné a možné, varujte osoby ohrožené a evakuujte zraněné nebo bezmocné osoby.

  Pokud jde o respektování možných hasící testy osobní bezpečnosti je třeba vzít s vhodným hasicím přístrojem, jinak parkoviště je ponechat v nejrychlejším způsobem pěšky.

  videozáznamy

  Provozovatel parkoviště používá za účelem ochrany samotného objektu (tzn. Parkoviště) systém video pozorování provozovaný v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů a dalšími příslušnými ustanoveními o ochraně údajů.

  Videozáznamy se nepoužívají k ochraně vozidla a nejsou prováděny v zájmu zákazníka. Typ, rozsah a intenzita kamerového dohledu nese výhradně provozovatel parkoviště. Proto zákazník nemůže od něj získat žádné nároky ani závazky.

  Provozovatel parkoviště je oprávněn vyhodnocovat videozáznamy, pokud byl buď sledovaný objekt (parkoviště) nebo vozidlo zaparkované v něm předmětem nebezpečného útoku.

  Zákazníci nejsou oprávněni přijímat video nahrávky od provozovatele parkoviště. Nicméně provozovatel parkoviště může (jako bezpečnostní orgán v řízení zahájeném zobrazením vyšetřování) pro přenos videozáznamů do příslušného orgánu, jak byla vznesena v rámci provozovatele parkoviště je důvodné podezření, data by mohla dokumentovat ex officio být sledovány útok. Takové podezření může také nastat informováním zákazníka.

  Místo plnění a příslušnost

  Místo plnění a soudní pravomocí je Vienna Innere Stadt.